Inschrijven

Stop wishing.. Start doing

Inschrijfformulier

Schrijf je in via onderstaand formulier

Algemene Voorwaarden

1. Artikel 1 – Overeenkomst

1.1. Er is sprake van een overeenkomst wanneer het verstuurde inschrijfformulier door NewNature Academy is bevestigd.
1.2. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

2. Artikel 2 – Betaling

2.1. De deelnemer gaat bij het invullen van dit inschrijfformulier een verplichting tot betaling aan. Eens de inschrijving is aanvaard zal de deelnemer een voorschot van 200 Euro betalen binnen 2 werkdagen om de inschrijving te bevestigen. Dit voorschot is niet restitueerbaar.
2.2. Het volledige cursusgeld is uiterlijk 4 weken voor de start van de opleiding te betalen.
2.3. In geval van niet respecteren van de betalingstermijn, zal NewNature Academy één keer een herinnering sturen. Mocht er één week na de herinnering nog steeds geen gehoor worden gegeven en er nog steeds niet aan de betalingsverplichting worden voldaan, dan zal NewNature Academy per direct de aanmelding annuleren zodat anderen gebruik kunnen maken van de vrijgekomen plek. Er zal op geen enkele manier een terugbetaling en/of een compensatie worden verricht door NewNature Academy.
2.4. In geval van aanmeldingen binnen 14 dagen voor de start van een opleiding/training, geldt er geen bedenktijd van 14 dagen. In dit geval, na goedkeuring van de inschrijving, moet binnen 2 dagen het voorschot van 200 euro worden voldaan en het volledige cursusgeld voor de start van de training/cursus. Bij annulering binnen de 14 dagen kan er op geen enkele manier terugbetaling en/of compensatie worden verricht door NewNature Academy. In geval van niet respecteren van de betalingstermijn, zal NewNature Academy één keer een herinnering sturen. Mocht er één dag na de herinnering nog steeds geen gehoor worden gegeven en er nog steeds niet aan de betalingsverplichting worden voldaan, dan zal NewNature Academy per direct de aanmelding annuleren zodat anderen gebruik kunnen maken van de vrijgekomen plek. Er zal op geen enkele manier een terugbetaling en/of een compensatie worden verricht door NewNature Academy.

3. Artikel 3 – Annulering

3.1. De deelnemer kan de inschrijving annuleren tot 14 dagen nadat de inschrijving is aanvaard. In dit geval wordt ook het betaalde voorschot terugbetaald. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt.
3.2. Dit geldt niet voor aanmeldingen binnen 14 dagen voor aanvang training. Aanmeldingen binnen 14 dagen voor aanvang van een training moeten binnen 2 dagen na acceptatie beginnen met het voldoen aan de betalingsverplichtingen.
3.3. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.
3.4. Bij onvoldoende aanmeldingen heeft NewNature Academy het recht om de opleiding te verplaatsen naar een andere datum
3.5. Eens de opleiding gestart is en de cursist neemt deel aan de opleiding maar besluit de opleiding niet verder te zetten, ongeacht de reden hiervoor, is het niet mogelijk om de inschrijving te annuleren. Bij annulering tijdens een training/opleiding zal er in geen enkel geval een compensatie plaatsvinden op welke manier dan ook.

4. Artikel 4 - Verplaatsen inschrijving

4.1. Verplaatsen van de inschrijving naar een andere opleiding kan enkel in overleg met, en na schriftelijk akkoord van de directie van NewNature Academy.
4.2. Na schriftelijke akkoord van de directie van NewNature Academy met de goedkeuring voor verplaatsing, kan de inschrijving verplaatst worden naar een andere opleiding tot uiterlijk 1 jaar na de inschrijvingsdatum (i.e. de datum van inzending oorspronkelijke inschrijvingsformulier). De cursist is zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de termijn. NewNature Academy is niet verplicht herinneringen te sturen en zal ook geen periodieke herinneringen sturen wanneer de termijn bijna is verlopen of al is verlopen.
4.3. Een cursist kan maximaal 1 keer zijn/haar inschrijving verplaatsen naar een andere opleiding. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het aangeven van verplaatsing en het in de gaten houden van de termijn. Nadien vervalt de inschrijving. Reeds betaalde bedragen worden in dit geval op geen enkele wijze terugbetaald of gecompenseerd.
4.4. Na schriftelijk akkoord van de directie van NewNature Academy met de goedkeuring voor verplaatsing, kan de inschrijving verplaatst worden naar een andere opleiding tot uiterlijk 1 jaar na de inschrijvingsdatum (i.e. de datum van inzending oorspronkelijke inschrijvingsformulier). Verplaatsingskosten van € 200,- (tweehonderd Euro) zullen hiervoor in rekening gebracht worden.
4.5. Indien de kosten van de onderling overeengekomen opleiding hoger liggen dan de oorspronkelijk geboekte opleiding, dient dit verschil door de cursist voldaan te worden overeenkomstig de in artikel 2 vermelde betalingsvoorwaarden.
4.6. Eens de opleiding gestart is en de cursist neemt deel aan de opleiding maar besluit de opleiding niet te vervolgen, is het niet meer mogelijk om de inschrijving te verplaatsen, onder geen enkele voorwaarde. Eens de opleiding gestart is en de cursist neemt deel aan de opleiding maar besluit de opleiding niet te vervolgen, zal de aanmelding van de cursist worden geannuleerd met onmiddellijke ingang. Er zal op geen enkele wijze een terugbetaling en/of compensatie worden verricht door NewNature Academy. Alle regelingen die getroffen zijn door de cursist, hieronder valt maar zijn niet beperkt tot; accommodatie, vakantiedagen, oppas en dergelijke, om deel te kunnen nemen aan de cursus, zijn de verantwoordelijkheden van de cursist zelf en er zullen geen compensaties plaatsvinden voor de geleden schade/verlies, op geen enkele manier of wijze.

5. Artikel 5 – Terugbetaling en Compensatie

5.1. Het betaalde cursusgeld (inclusief het voorschot van € 200,-) kan in geen enkel geval terugbetaald worden (uitgezonderd de in artikel 3 vermelde bedenktijd van 14 dagen).
5.2. Eventuele gemaakte afspraken / betalingen / regelingen om deel te nemen aan de cursus zijn op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van NewNature Academy en kunnen en zullen daarom op geen enkele manier en / of in geen enkele omstandigheid worden vergoed door NewNature Academy. De cursist is zelf verantwoordelijk voor alle regelingen die zijn getroffen om deel te kunnen nemen aan de cursus en NewNature Academy kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor het geleden verlies/schade.

6. Artikel 6 - Wijzigingen opleiding

6.1. NewNature Academy heeft het recht om de opleidingsdagen, -tijden, inhoud en prijzen te wijzigen zonder dit te moeten motiveren en op voorhand te moeten vermelden aan de deelnemers. In dit geval zal er op geen enkele wijze een terugbetaling en/of een compensatie worden verricht door NewNature Academy. Voor reeds bevestigde inschrijvingen geldt het tarief op moment van inschrijving.

7. Artikel 7 – Annuleren van een cursus/training/programma

7.1. Het management van NewNature Academy heeft het recht om de cursus / training / programma te annuleren zonder de motivatie / reden aan de deelnemers te moeten uitleggen. De directie van NewNature Academy gaat op zoek naar een passende oplossing die zij passend achten. Het management van NewNature Academy kan niet aan ieders wensen en behoeften voldoen, daarom zal het deze beslissing zelf nemen zonder voorafgaande toestemming of mening van de deelnemers. De beslissing van de directie van NewNature Academy is bindend, onherroepelijk en definitief.
7.2. Eventuele gemaakte afspraken / betalingen / regelingen om deel te nemen aan de cursus zijn op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van NewNature Academy en kunnen en zullen daarom op geen enkele manier en / of omstandigheden worden vergoed door NewNature Academy. De cursist is zelf verantwoordelijk voor alle regelingen die zijn getroffen om deel te kunnen nemen aan de cursus en NewNature Academy kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor de verlies/schade geleden.
7.3. Bij overmacht en gebeurtenissen buiten de macht van de directie van NewNature Academy, zal de directie van NewNature Academy naar een passende oplossing die zij passend achten. Het management van NewNature Academy kan niet aan ieders wensen en behoeften voldoen en zal daarom zelf beslissen zonder de deelnemers te raadplegen. De beslissing van de directie van NewNature Academy is bindend, onherroepelijk en definitief. Alle door de deelnemers gemaakte afspraken / regelingen / betalingen om deel te nemen aan de cursus / training / programma vallen onder de verantwoordelijkheden van de deelnemer zelf. Daarom kan NewNature Academy niet verantwoordelijk en / of aansprakelijk worden gesteld voor de verliezen / schade veroorzaakt door de beslissing en zal er geen enkele vorm van compensatie zijn.
7.4. In het geval van een pandemie, epidemie en wereldwijde / internationale / nationale of regionale virale ziektes / virussen / bacteriën of welke besmettelijke stoffen dan ook die de cursussen bedreigen van plaatsvinden, heeft het management van NewNature Academy het recht om de cursus uit te stellen tot een latere data dat zij geschikt achten. Als de aanvrager / student niet kan deelnemen aan de uitgestelde cursus / training / programma, ontvangt de aanvrager / student een voucher die binnen een jaar kan worden gebruikt voor toekomstige cursussen. Als de cursus al is begonnen, ontvangt de aanvrager / student een voucher in verhouding tot de gemiste dagen vanwege de bovengenoemde gebeurtenissen. NewNature Academy volgt de bevelen / aanbevelingen van de regering / overheid / experts op om zijn verantwoordelijkheden op te nemen met betrekking tot het herstel. Eventuele compensatie / terugbetaling is niet mogelijk. NewNature Academy is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gemaakte afspraken om deel te nemen aan die cursus. Verlofdagen van werk, accommodatie of wat voor soort regelingen dan ook die zijn getroffen om deel te kunnen nemen aan de cursus / training / programma is volledig de verantwoordelijkheid van de aanvrager / student / cursist. In geval van annulering en / of uitstel als gevolg van één van de redenen genoemd in de Algemene Voorwaarden van NewNature Academy, kan er op geen enkele manier en / of onder geen enkel geval een terugbetaling en/of een compensatie worden verricht door NewNature Academy. NewNature Academy kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de verliezen/schade geleden door de beslissingen genomen door NewNature Academy. Dit type gebeurtenis is een onvoorziene omstandigheid waarin NewNature Academy zal zoeken naar een oplossing die zij geschikt achten. NewNature Academy kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of tegenslagen veroorzaakt door die beslissing. In dit geval is er geen tekortkoming in de naleving van de afspraken, maar is er sprake van een overmachtssituatie en er zal dan op geen enkele wijze / manier een terugbetaling worden verricht en / of een compensatie in welk vorm dan ook worden toegekend aan de cursist door NewNature Academy.

8. Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. NewNature Academy en hun medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van verwondingen schade, letsel, diefstal, ongevallen voor, tijdens en na de trainingen en/of cursussen, in en buiten het opleidingsgebouw.
8.2. Studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen medische en gezondheidszorg. Zij zijn verantwoordelijk voor het meenemen van hun eigen medicijnen en medische hulpmiddelen.
8.3. Deelname aan de opleiding is volledig op eigen risico.

9. Artikel 9 - Overige voorwaarden

9.1. Een diploma wordt alleen afgegeven indien de deelnemer heeft voldaan aan alle elementen van de opleiding en alle voorwaarden tot slaging. Dit betekent dat de deelnemer aan alle lessen heeft deelgenomen, zijn taken van ‘Karma-dienst’ volledig en adequaat heeft vervuld, en dat de deelnemer een voldoende behaald heeft, conform de normen van NewNature Academy, voor het theorie-examen en praktijkexamen. Indien een deelnemer onvoldoende haalt op het theorie- en/of praktijkexamen krijgt de deelnemer 1 herkansingsmogelijkheid voor zowel het 
theorie-examen als het praktijkexamen.
9.2. NewNature Academy heeft het recht om iemands deelname aan de opleiding te weigeren zonder daar een reden en/of een motivatie voor te moeten geven.
9.3. Bij uitval van de docent, om welke reden dan ook, zal NewNature Academy zich inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal er zo spoedig mogelijk een alternatieve lesdatum aangeboden worden. In dit geval heeft de cursist geen recht op welke vorm van (schade)vergoeding dan ook. Er zal ook geen terugbetaling en/of compensatie worden verricht door NewNature Academy. Uitval van de docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding van de overeenkomst door de cursist.
9.4. Tijdens een opleiding heeft NewNature Academy het recht om de opleiding van een cursist per direct stop te zetten en de cursist permanent uit de opleidingslocatie te verwijderen bij niet naleven van de gedragsregels. Dit zonder enige vorm van compensatie en terugbetaling van het betaalde cursusgeld en de gemaakte regelingen om aan de cursus te kunnen deelnemen. In dit geval is de cursist verplicht om het handboek en de uniformen van NewNature Academy ter plaatse in te leveren. Mocht de cursist dit verzuimen, dan zal NewNature een gerechtelijke procedure starten met betrekking tot diefstal van intellectueel eigendom.
9.5. NewNature Academy behoudt zich het recht om foto’s en video’s te maken voor, tijdens en na een opleiding en om het gemaakte beeldmateriaal te gebruiken/publiceren voor professionele doeleinden.
9.6. Het handboek van NewNature Academy en alle andere hand-outs zijn auteursrechtelijk beschermd door NewNature Academy. Zelfs in het bezit van de handleiding, is het strikt verboden om de NewNature Academy-handleiding en hand-outs te verspreiden, te delen of te publiceren.
9.7. 9.7. NewNature Academy behoudt zich het recht om de Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bekendmaking van de wijziging wordt door middel van persoonlijke kennismaking en/of door middel van een algemene kennismaking op de website van newnatureyoga.nl bekend gemaakt. Wijzigingen na inschrijving worden persoonlijk doorgegeven. Indien de cursist/deelnemer/student de activiteiten start of voortzet na bekendmaking van de wijziging van de Algemene Voorwaarden, worden zij geacht deze wijzigingen in de Algemene Voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. De meest actuele Algemene Voorwaarden worden te allen tijde op verzoek toegezonden en zijn te vinden op de website www.newnatureyoga.nl.
9.8. Klachten en geschillen van een cursist moeten altijd in eerste instantie voorgelegd worden bij de docenten van NewNature Academy. Beide partijen zullen eerst alle mogelijkheden moeten tasten. Mocht dit na veel inspanning niet lukken, dan kan de cursist de kacht/geschil bij de klachtenfunctionaris van NewNature Academy neerleggen.

10. Artikel 10 – Persoonsgegevens

10.1. Persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen door NewNature Academy niet doorgegeven worden aan derden. NewNature Academy kan het opgegeven e-mailadres gebruiken voor communicatie met de deelnemer voor, tijdens en na de opleiding. Dit alleen in het kader van de opleiding en/of na- en bijscholing.

11. Artikel 11 - Intellectueel eigendomsrecht

11.1. Het copyright van het lesmateriaal (handboek, hand-outs,…) berust bij NewNature Academy. De inhoud van het handboek mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of overgenomen.


Alle geschillen zijn onderworpen aan Nederlands recht en zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter met uitsluiting van enige andere rechtbank of manier van beslechting van juridische of andere geschillen.


Gedragsregels van NewNature Academy

NewNature Academy heeft de visie en het doel om een veilige en spirituele atmosfeer te creëren. Daar hoort vanzelfsprekend ook ethisch gedrag, respect en vertrouwen bij. Om dit soort atmosfeer te kunnen creëren en te waarborgen, vragen wij nadrukkelijk aan alle studenten om de gedragsregels aandachtig door te nemen en te respecteren.

- Gedrag en houding van de student moet de yoga levensstijl respecteren zodat de spirituele atmosfeer bij NewNature Academy wordt versterkt.
- De student toont wederzijds respect, versterkt samenhorigheid en is vrij van alle vormen van pesterijen en geweld. Van de studenten wordt verwacht dat zij op een vrije manier hun meningen, ideeën en visies kunnen uiten, en mogelijke verschillen op een geciviliseerde manier kunnen bediscussiëren.
- Gedurende de cursus wordt er met een respectvolle taal tegen en over elkaar gesproken, binnen en buiten de NewNature Academy Studio. Pesterijen, roddels en het verspreiden van roddels kunnen een onmiddellijke stopzetting van je training betekenen zonder teruggave van je studiekosten en dergelijke, in welke vorm dan ook.
- Het maken van beeld- en geluidsmateriaal in welk vorm dan ook is niet toegestaan tijdens de trainingen en in het gebouw. Tenzij er nadrukkelijk toestemming is gegeven door de hoofddocent.
- Deelnemen aan de lessen is verplicht. Niet deelnemen aan de lessen kan resulteren in het niet behalen en ontvangen van het NewNature Yoga Docenten Certificaat.

 

Inschrijvingsprocedure

  • Vul het inschrijfformulier volledig in en klik op de ‘Verzend’ knop
  • Binnen 2 werkdagen* krijg je van ons een bevestiging van je tijdelijke inschrijving
  • Om je tijdelijke inschrijving te bevestigen, zal je gevraagd worden om 200,- Euro voorschot te betalen binnen 2 werkdagen
  • Uiterlijk 4 weken voor de start van de opleiding moeten de volledige kosten betaald zijn. Dit kan eventueel in termijnen. Voor vragen, neem gerust contact op

*Binnen 2 werkdagen geen antwoord ontvangen? Kijk dan ook eens in je ongewenste emails, of neem telefonisch contact met ons op

 

De betalingsgegevens worden gestuurd eens je inschrijving door ons is aanvaard.

error: Content is protected !!